Karya-karya fiqh perbandingan (al-fiqh al-muqaran)

Karya-karya fiqh perbandingan (al-fiqh al-muqaran)


Apabila pada buku-buku fiqh sebelumnya berkaitan dengan bagaimana untuk mengetahui hukum atau pendapat suatu masalah dari sisi Madzhab Syafi’i, kini persoalannya, bagaimana kalau hendak mengetahui pendapat Madzhab Syafi’i juga pendapat madzhab lainnya dalam satu persoalan akan tetapi buku-buku tersebut dikarang oleh ulama Syafi’iyyah?

Dengan bahasa lebih mudah, bagaimana kalau hendak mengetahui argumen-argumen ulama Syafi’iyyah ketika dihadapkan dengan pendapat-pendapat para ulama madzhab lainnya?

Apa yang menjadi alasan dan dalil sehingga pendapat Syafi’iyyah lebih ‘dimenangkan’ dari pada madzhab lainnya?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, anda jangan melihat kitab-kitab sebelumnya. Boleh jadi anda akan mendapatkannya, hanya sedikit.
Apabila anda ingin mendapatkannya secara gamblang dan lengkap, maka anda kini harus melirik kitab-kitab bermadzhab Syafi’i yang di dalamnya bukan semata mengungkapakan pendapat Syafi’iyyah akan tetapi juga madzhab fiqh lainnya.

Kitab-kitab yang membandingkan juga me-rad (menyanggah) dan mentarjih kitab-kitab fiqh madzhab lainnya, pada masa lalu disebut dengan kitab yang berbicara tentang ilmul khilaf atau dalam istilah sekarang, al-fiqh al-muqaran, fiqh perbandingan.
Jadi, kelebihan kitab ini, anda akan mendapatkan argument dan pendapat suatu persoalan yang bukan hanya bermadzhab Syafi’i, akan tetapi juga bermadzhab lainnya, selain Syafi’i .

Untuk lebih mempesingkat kalam, berikut ini kitab-kitab fiqh Muqaran yang ditulis oleh ulama madzhab Syafi’i yang dapat anda jadikan rujukan.

Kitab-kitab ini karena jelas ditulis oleh ulama bermadzhab Syafi’i , hampir semua persoalan “dimenangkan” oleh madzhab Syafi’i .

Kitab-kitab dimaksud adalah:

a. Al-Hawi al-Kabir.

Kitab ini ditulis oleh al-Imam Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi ( w 450 H) yang merupakan syarah dari kitab Mukhtashar al-Muzani karya Imam Muzani.
Kitab ini merupakan syarah al-Mukhtashar yang sangat panjang.
Di dalamnya dikemukakan pendapat-pendapat Imam Syafi’i, juga pendapat ashshab Imam Syafi’i berikut dalil-dalilnya serta dibandingkan dengan madzhab fiqh lainnya semisal dengan madzhab Malikiyyah, Hanabilah, Dhahiriyyah.
Di akhir pembahasan, semua persoalan “dimenangkan” oleh madzhab Syafi’i.

Kitab ini pertama kali dicetak sepengetahuan kami oleh Darul Kutub al-Ilmiyyah Beirut tahun 1994 dalam 18 jilid besar dengan muhakkik Ali Muhammad Mu’awwad dan Adil Ahmad Abdul Maujud. 

b. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab.

Untuk maklumat mengenai kitab ini telah kami bahas di atas, silahkan merujuk ke bahasan sebelumnya.

c. Hilyatul Ulama fi Ma’rifati Madzahib al-Fuqaha.

Kitab ini ditulis oleh Imam Saifud Din Abu Bakar Muhammad bin Ahmad asy-Syasyi al-Qaffal (w 507 H).
Kitab ini bukan merupakan syarah atau ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya.
Kitab ini berdiri sendiri, dan sesuai dengan namanya, mencoba menjelaskan argument dan pendapat para ahli fiqh yang bukan semata dalam madzhab Syafi’i akan tetapi juga dalam madzhab-madzhab lainnya.

Hanya saja, dalam kitab ini sedikit sekali menyantumkan dalil.
Buku ini dicetak oleh Maktabah ar-Risalah Amman pada tahun (cetakan pertama) 1988 yang terdiri dari delapan jilid besar-besar.

Karya-karya fiqh perbandingan (al-fiqh al-muqaran) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,