bacaan surah Al-Faatihah huruf latin

surah Al-Faatihah

* A’uudzu billahi minasy-syaithaanir raiim 

* Bismillaahir rahmaani rahiim

* Al-hamdu-lillahi Rabbil ‘aalamiin.
* Ar-Rahmaanir Rahiim.
* Maaliki yaumid diin.
* IyyaaKa na’budu wa iyyaaKa nasta’iin.
* Ihdinash shiraathal mustaqiim.
* Shiraatal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladhdhaalliin.
* Aamiin.


bacaan surah Al-Faatihah huruf latin Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,