Hati Yang Sakit, Manajemen Qalbu

Hati Yang Sakit

Hati Yang Sakit
sebelumnya:

  1. Hati Yang Sehat, Manajemen Qalbu
  2. Hati Yang Mati, Manajemen Qalbu

Tipe hati yang ketiga adalah hati yang hidup tetapi cacat.
Ia memiliki dua materi yang saling tarik-menarik.
Ketika ia memenangkan pertarungan itu maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan,keikhlasan dan tawakal kepada-Nya, itulah materi kehidupan.

Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa dan membuat kerusakan di bumi, itulah materi yang menghancurkan dan membinasakannya.

Ia diuji oleh dua penyeru:
Yang satu menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari akhirat, sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat.
Dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat pintu dan letaknya dengan dirinya.

Hati yang pertama selalu tawadhu', lemah lembut dan sadar, hati yang kedua adalah kering dan mati, sedang hati yang ketiga hati yang sakit;

ia bisa lebih dekat pada keselamatan dan bisa pula lebih dekat pada kehancuran. 

Allah menjelaskan ketiga jenis hati itu dalam firman-Nya,

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya.
Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Qur'an itulah yang haq dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus."
(Al-Hajj: 5254).

Dalam ayat ini Allah membagi hati menjadi tiga macam:
Dua hati terkena fitnah dan satu hati yang selamat.

Dua hati yang terkena fitnah adalah hati yang di dalamnya ada penyakit dan hati yang keras (mati), sedang yang selamat adalah hati orang Mukmin yang merendahkan dirinya kepada Tuhannya, dialah hati yang merasa tenang dengan-Nya, tunduk, berserah diri serta taat kepada-Nya.
Yang demikian itu karena hati dan anggota tubuh lainnya diharapkan agar selamat dan tidak ada penyakit di dalamnya, dan melaksanakan tujuan dari penciptaannya.

Adapun penyimpangannya dari jalan lurus mungkin karena ia kering dan keras serta tidak melaksanakan apa yang semestinya diinginkan daripadanya.
Seperti tangan yang putus, hidung yang bindeng, dzakar yang impoten dan mata yang tak bisa melihat sesuatu.
Atau karena terdapat penyakit dan kerusakan yang menghalanginya melakukan pekerjaan secara sempurna dan berada dalam kebenaran.

Oleh sebab itu, hati terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Hati yang sehat dan selamat, yaitu hati yang selalu menerima,mencintai dan mendahulukan kebenaran.
Pengetahuannya tentang kebenaran benar-benar sempurna, juga selalu taat dan menerima sepenuhnya.

Kedua: Hati yang keras, yaitu hati yang tidak menerima dan taat pada kebenaran. 

Ketiga: Hati yang sakit, jika penyakitnya sedang kambuh maka hatinya menjadi keras dan mati, dan jika ia mengalahkan penyakit hatinya maka hatinya menjadi sehat dan selamat.

Apa yang diperdengarkan oleh syetan dari kata-kata dan yang dibisikkannya dari berbagai keragu-raguan dan syubhat adalah merupakan fitnah terhadap dua hati tersebut.

Adapun hati yang hidup dan sehat maka dia tetap tegar.

  • Ia selalu menolak berbagai ajakan syetan itu.
  • Ia membenci dan mengutuknya.
  • Ia mengetahui bahwa kebenaran adalah yang sebaliknya.
  • Ia tunduk pada kebenaran, merasa tenang dengannya dan mengikutinya.
  • la mengetahui kebatilan apa yang dibisikkan syetan.

Karena itu iman dan kecintaannya pada kebenaran semakin bertambah, sebaliknya ia semakin mengingkari dan membenci kebatilan.

Hati yang terfitnah dengan bisikan-bisikan syetan akan terus berada dalam keraguan, sedang hati yang selamat dan sehat tak pernah terpengaruh dengan apa pun yang dibisikkan syetan.

Hudzaifah bin Al-Yamani Radhiyallahu Anhu berkata,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Fitnah-fitnah itu menempel kedalam hati seperti tikar (yang dianyam), sebatang-sebatang.
Hati siapa yang mencintainya, niscaya timbul noktah hitam dalam hatinya.
Dan hati siapa yang mengingkarinya, niscaya timbul noktah putih di dalamnya,sehingga menjadi dua hati (yang berbeda).
(Yang satunya hati) hitam legam seperti cangkir yang terbalik, tidak mengetahui kebaikan, tidak pula mengingkari kemungkaran, kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya.
(Yang satunya hati) putih, tak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi."
(Diriwayatkan Muslim).

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyamakan hati yang sedikit demi sedikit terkena fitnah dengan anyaman-anyaman tikar, yakni kekuatan yang merajutnya sedikit demi sedikit.
Beliau membagi hati dalam menyikapi fitnah menjadi dua macam:

Pertama, hati yang bila dihadapkan dengan fitnah serta merta mencintainya, seperti bunga karang menyerap air,sehingga timbullah noktah hitam di dalamnya.
Demikianlah, ia terus menyerap setiap fitnah yang dihadapkan padanya, sampai hatinya menjadi hitam legam dan terbalik.
Inilah makna sabda beliau
"cangkir yang terbalik".
Jika hati telah hitam legam dan terbalik maka ia akan dihadapkan pada dua bencana dan penyakit yang membahayakannya serta melemparkannya pada kebinasaan.

Pertama, ia memandang sesuatu yang baik sama dengan sesuatu yang buruk.
ia menjadi tidak tahu mana yang baik, tidak pula mengingkari kemung karan.
Bahkan mungkin karena sangat kronisnya penyakit ini, sehingga ia mempercayai bahwa yang baik itulah yang mungkar dan yang mungkar itulah yang baik, yang haq adalah batil dan yang batil adalah haq.

Kedua, ia menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia senantiasa tunduk dan mengikuti hawa nafsunya. 

Kedua, hati putih yang memancarkan cahaya iman, di dalamnya terdapat pelita yang menerangi.
Jika fitnah dihadapkan padanya ia mengingkari dan menolaknya, sehingga hatinya pun menjadi semakin bercahaya, memancarkan sinar dan semakin kokoh. 

Fitnah-fitnah yang menimpa hati itulah penyebab timbulnya penyakit hati.
Di antara fitnah-fitnah itu adalah fitnah syahwat dan syubhat, fitnah kesalahan dan kesesatan, fitnah maksiat dan bid'ah, fitnah kezaliman dan fitnah kebodohan.

Fitnah-fitnah yang pertama mengakibatkan rusaknya tujuan dan keinginan, sedang fitnah-fitnah kedua mengakibatkan rusaknya ilmu dan i'tiqad (kepercayaan). 

Para sahabat Radhiyallahu Anhum membagi hati menjadi empat macam.
Demikian seperti disebutkan dalam riwayat yang shahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman,

"Hati itu ada empat macam:
Pertama, hati murni yang di dalamnya ada pelita yang menyala, itulah hati orang Mukmin.
Kedua, hati yang tertutup, itulah hati orang kafir.
Ketiga, hati yang terbalik,itulah hati orang munafik, ia mengetahui (kebenaran) tetapi mengingkarinya, ia melihat tetapi membuta.
Dan terakhir hati yang terdiri dari dua materi: Iman dan kemunafikan, mana yang menang dalam pergulatan itulah yang menguasai.")

Adapun yang dimaksud dengan hati murni yaitu hati yang bebas dari selain Allah dan Rasul-Nya.
Ia bebas dan selamat dari selain kebenaran.
Didalamnya ada pelita yang menyala.
Itulah pelita iman.

Disebut murni karena ia selamat dari berbagai syubhat batil dan syahwat sesat, juga karena di dalamnya ia memperoleh pelita yang menyinarinya dengan cahaya ilmu dan iman.
Hati orang kafir disebut sebagai hati yang tertutup karena hati itu ada di dalam sampul dan penutup, sehingga tidak ada cahaya ilmu dan iman yang sampai padanya, sebagaimana firman Allah mengisahkan tentang orang-orang Yahudi, 

"Mereka berkata, 'Hati kami tertutup."
(Al-Baqarah: 88).

Penutup itu Allah letakkan di atas hati mereka sebagai siksaan karena penolakan mereka terhadap kebenaran dan kecongkakan mereka sehingga tak mau menerima kebenaran.
Ia adalah hati yang mati, pendengaran yang tuli, penglihatan yang buta.
Dan semua itu adalah dinding yang menutupinya dari penglihatan.

"Dan bila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya."
(Al-Isra': 45-46).

Bila disebutkan pengesaan tauhid dan pengesaan mutaba'ah (ketaatan) maka orang-orang yang memiliki hati ini akan segera lari menjauhinya.
Hati orang munafik disebut sebagai hati yang terbalik, sebagaimana firman Allah, 

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan oleh usaha mereka sendiri."
(An-Nisa': 88).

Maksudnya Allah membalikkan dan mengembalikan mereka pada kebatilan yang dahulu mereka berada di dalamnya,disebabkan oleh usaha dan perbuatan mereka yang salah.

Inilah sejahat-jahat dan seburuk-buruk hati.
la mempercayai bahwa yang batil adalah benar dan setia kepada para pengikut kebatilan.
Sebaliknya, ia mempercayai bahwa yang haq itulah yang batil dan memusuhi orang-orang yang meng-ikuti kebenaran.

Wallahul musta'an (hanya kepada Allah kita memohon pertolongan).
Hati yang di dalamnya terdapat dua materi adalah hati yang imannya belum mantap dan pelitanya belum menyala.
Ia belum memurnikan dirinya untuk kebenaran yang karenanya Allah mengutus para rasul.
Ia adalah hati yang berisi materi kebenaran dan hal yang sebaliknya.
Terkadang ia lebih dekat dengan kekafiran daripada dengan keimanan.

Dan pada kali lain, ia bisa lebih dekat dengan keimanan daripada dengan kekafiran.
Karena itu,ia akan dikuasai oleh yang memenangkan pergulatan antara keduanya.

Dikutip dari kitab Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighatsatul Lahfan fi Mashayidisy Syaithan, karya Ibnul Qayyim Al-Juziyyah

Terjemahan Indonesia "Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan" oleh Ainul Haris Umar Arifin Thayib,
Hati Yang Sakit, Manajemen Qalbu Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,